شمس

حضــــــــــــــرت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه


پرسمان


سبل السلام


باران فیــــــــــــــــــــــــــروزه ای


دوئل


آلونک


کرامت؛حکمت؛ایمان*


آنتی زایون


یادگارایران*


برای او


ملجاگریزهـای من


آسمان آبی*


حجاب و عفاف*


ذره*


بیادخاکی ها


اوج پرواز*


دلنامه


ایثارشهدا*


دخیل عشـق*


باشو*


عشق علیه السلام


وخدایی که در این نزدیکی است*


تراز*


حقیقت روشن


کمی بودن*


فانوس*


دیدگاه نو


به تو فکر می کنم*


عطر یار آشنا


چفیه


آیات نورانی


فصل دوم


من یک مسلمان هستم


اقلیما


رنگ خدایی


قبله عشق*


مهدویت

کودکی به خط سالهای 1300 و انار


آفتابگردون


دانشجوی با بصیرت*


کریمانه


توتیارنگ*


معبری به آسمان


عطش


تک نویسی*


پلک شیشه ای